® ®
® ®
Wróć

Aktualność

Ochrona naruszonych dóbr osobistych!

Drodzy,

Ostatnie kilka dni były dla mnie bardzo trudne, pełne stresu i napięcia. Zostałam zmuszona bronić swojego dobrego imienia i podjąć w tym temacie dużo różnych kroków. 

Poniżej znajdziecie moją odpowiedź na oświadczenie Pani Małgorzaty Jakubczak, umieszczone w dniu 25.11.2019 na stronie internetowej www.polim.pl, (https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/zmiany-w-fundacji/), w którym Pani Małgorzata Jakubczak naruszyła moje dobra osobiste.

Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach byli blisko mnie. Daliście mi mnóstwo potrzebnego teraz wsparcia. Dodawaliście mi otuchy, wierzyliście i ufaliście w moją nieskazitelność i to, że słowa zawarte w oświadczeniu wydanym przez Panią Małgorzatę Jakubczak nie są prawdziwe. To wszystko dało mi siły aby w tej właśnie chwili, w sposób jawny, wyrazić swoją niezgodę na czynienie krzywdy. Nawet nie wiecie jak dużą czuję teraz wdzięczność za każde dobre słowo i myśl o mnie.


Agnieszka


MÓJ SPRZECIW WOBEC NIEPRAWDZIWYCH I NARUSZAJĄCYCH MOJE DOBRA OSOBISTE STWIERDZEŃ ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU Z DNIA 25.11.2019, KTÓRE PANI MAŁGORZATA JAKUBCZAK ZAMIEŚCIŁA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.POLIM.PL (https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/zmiany-w-fundacji/)


Polskie środowisko Mindfulness - nauczyciele, uczniowie i zwolennicy tej głęboko humanistycznej filozofii życia - zasługują na otwarty, odważny i uczciwy głos, który zareaguje - tu i teraz - na oświadczenie Pani Małgorzaty Jakubczak w sprawie powołania nowej fundacji Polski Instytut Mindfulness.

Jest to głos ostrego sprzeciwu wobec nieprawdziwych i naruszających moje dobra osobiste stwierdzeń, głos głębokiej niezgody na zawłaszczanie osiągnięć innych osób, głos jednoznacznej dezaprobaty wobec nieuczciwych posunięć ubieranych w pseudo-mindfulnesowe frazesy.

To jest mój głos.

Nazywam się Agnieszka Guzicka.

Chcę jasno i wyraźnie odpowiedzieć na nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste stwierdzenia zawarte w oświadczeniu, które pojawiło się 25.11.2019r. na stronie www.polim.pl w tym miejscu: https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/zmiany-w-fundacji/).

Szczególnie chodzi mi fragment:

Na „Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM” również przyszła pora zmian organizacyjnych. 

Wobec formalnych przeszkód w dalszym jej funkcjonowaniu i realizowaniu celów statutowych weszliśmy teraz w fazę zamykania jej działalności. Jest to zgodne z życzeniem Agnieszki Guzickiej, współfundatorki, która od roku 2017 nie funkcjonuje w organach Fundacji, również w Zgromadzeniu Fundatorek. Statut organizacji uniemożliwia dalsze prawidłowe funkcjonowanie organizacji bez tego najważniejszego organu podejmującego kluczowe decyzje dotyczące Fundacji.

Aby ochronić dorobek i umożliwić kontynuację dotychczasowych projektów w październiku 2019 założyłam nową fundację, pod nazwą Polski Instytut Mindfulness (KRS 0000807270). Obecny statut zabezpiecza działanie organizacji również w losowych przypadkach uniemożliwiających osobiste zaangażowanie Fundatorki”.

Oświadczam, że:

1. Nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM założona w 2012r. działała bez większych problemów tak jak przez ostatnie 3-4 lata.

2. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby była konieczność zamykania jej działalności i z całą pewnością nie jest to moje życzenie, aby zamknąć tę Fundację. Rzeczywiście zaproponowałam Pani Małgorzacie J. likwidację Fundacji, jako jedno z rozwiązań związanych z brakiem współpracy pomiędzy nami jako fundatorkami. Co więcej, moja propozycja dotyczyła zwołania Zgromadzenia Fundatorek w sierpniu 2019 r. w celu podjęcia uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji. Nie dotyczyła ona faktycznego zablokowania działalności Fundacji i powołania innej fundacji w celu „kontynuowania” działalności Fundacji. Co istotne, przedmiotowa propozycja była złożona w związku z propozycją podjęcia uchwał dotyczących zmiany statutu Fundacji,
w wyniku których zostałabym wykluczona z działalności Fundacji poprzez likwidację Zgromadzenia Fundatorek, ale przede wszystkim Pani Małgorzata J. uzyskałaby kontrolę nad działalnością Fundacji, w szczególności przez przyznanie prezesowi Fundacji (którym jest Pani Małgorzata J.) nieograniczonego w czasie mandatu.

3. Nie funkcjonuję w organach Fundacji nie z własnej woli, ale dlatego, że w 2015r. zostałam „wyrzucona” z jej organów przez Panią Małgorzatę J.

4. Nie jest prawdą, aby statut fundacji uniemożliwiał dalsze, prawidłowe funkcjonowanie organizacji - dowodem na to są ostatnie 3 - 4 lata kiedy to nie byłam obecna w organach Fundacji i pomimo tego działała ona z dużymi sukcesami aż do teraz. To, co rzeczywiście zależało także ode mnie to zmiany personalne w Zarządzie i Radzie Fundacji. Beze mnie takich zmian Pani Małgorzata J. nie mogła podjąć samodzielnie.

5. Nie było żadnej potrzeby chronić dorobku Fundacji POLIM, ponieważ nigdy nie stanowiłam zagrożenia dla działań statutowych Fundacji.


Jeżeli interesują Was szczegóły proszę zostańcie ze mną i przeczytajcie moje poniższe słowa.

Siedem lat temu, wspólnie z Panią Małgorzatą Jakubczak powołałyśmy do życia Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM (nr KRS 0000421619). Na życzenie Pani Małgorzaty J., cała władza Fundacji została oddana w ręce fundatorek. Przez kolejne lata byłam czynnie zaangażowana w działalność statutową Fundacji; współorganizowanie kursów nauczycielskich, konsultowanie umów i zapisów z prawnikiem, wszechstronna opieka nad siedzibą Fundacji, marketing, realizacja kolejnych projektów - to wszystko nie wyczerpuje mojej pracy na rzecz Fundacji. Zadania najczęściej opłacałam z własnej kieszeni.

Głęboko wierzyłam w misję Fundacji, i że to co robię jest dobre. Wiązałam z nią swoją przyszłość.  Informacja mailowa, którą otrzymałam w 2015 roku od Pani Małgorzaty Jakubczak, kompletnie mnie zdruzgotała; Pani Małgorzata J. poinformowała mnie mailem o zakończeniu współpracy i „zażyczyła sobie uwolnienia od formalnych współzależności” ze mną.

W mojej opinii Pani Małgorzata Jakubczak od początku istnienia Fundacji traktowała ją jak swoją własność; bezpardonowo rozstała się ze mną, ale podobny los spotkał kilka tygodni temu inne osoby, które z dnia na dzień, zostały poinformowane o zakończeniu ich roli w Fundacji jako członka zarządu oraz członków Rady Fundacji.  Co należy podkreślić, wszelkie te działania są niezgodne ze statutem, który nie przyznaje takich kompetencji Prezesowi Zarządu.

W 2017 roku ostatecznie wycofałam się z działalności na rzecz Fundacji i całkowicie poświęciłam się swojemu projektowi Mindfulness Polska – Uważność zaczyna się tu i teraz, który realizuję od kilku lat. O tego czasu Fundacja działała jednak nadal i realizowała wszystkie projekty bez żadnych przeszkód. Nie jest więc prawdą, że moja nieobecność w organach Fundacji uniemożliwiała dalsze prawidłowe funkcjonowanie organizacji”. Nie jest też prawdą tłumaczenie Pani Małgorzaty J. jakoby musiała założyć nową fundację, aby „ochronić dorobek i umożliwić kontynuację dotychczasowych projektów”. Nigdy nie blokowałam i nie miałam zamiaru blokować realizacji żadnego z projektów prowadzonych przez Fundację.

Od czerwca tego roku nastąpiła eskalacja działań ze strony Pani Małgorzaty Jakubczak przeciwko mnie; było tu wiele kolejnych kroków niestatutowych, a więc bezprawnych, które ostatecznie miały przekazać władze w Fundacji wyłącznie i bezterminowo Pani Małgorzacie J.

Nigdy nie było, nie ma i nie będzie we mnie zgody na traktowanie Fundacji, jako własności, a fakt, że Pani Małgorzata J. tylko do tego dążyła świadczy o tym, że nie rozumie idei i istoty fundacji, jako podmiotu prawnego. Ostatnie tygodnie pokazały, że Pani Małgorzata J. była zainteresowana nie tylko pozbyciem się z organów fundacji POLIM mojej osoby. Ze zrozumiałych względów nie przytaczam wszystkich szczegółów, ale wobec braku mojej zgody na zmiany, Pani Małgorzata J. założyła zupełnie nowy, niezależny byt nazywając go niemal tak samo jak poprzednią Fundację. Jej nowa działalność brzmi Fundacja Polski Instytut Mindfulness (pod nr KRS: 0000807270) i prawnie NIE JEST TO KONTYNUACJA poprzedniej działalności a zupełnie nowa historia.

Obie Fundacje to dwa niezależnie i ciągle istniejące byty, z czego niestety Fundacja POLIM, założona 7 lat temu została na obecną chwilę świadomie i chyba niestety całkowicie zniszczona przez Panią Małgorzatę J. ponieważ jako fundatorka i prezes POLIMu Pani Małgorzata J. weszła w fazę zamykania jej działalności przedwcześnie i bez podejmowania jakichkolwiek formalnych działań zmierzających do wszczęcia likwidacji Fundacji. Co więcej, faktycznie uniemożliwiła działanie jednemu z członków zarządu Fundacji i członkom rady Fundacji, pomimo że formalnie nadal pełnią funkcje w organach Fundacji.

Co więcej zagarnięte zostało logo fundacji POLIM a także jej strona internetowa www.polim.pl, do czego Pani Małgorzata J. sama się przyznaje pisząc w swoim oświadczeniu, że robi to ponieważ chce podkreślić ciągłość naszej historii – zachowamy dotychczasowe logo i media”. Niestety to kolejny przykład działania wbrew interesom Fundacji POLIM, a przedmiotowy fragment oświadczenia nie polega na prawdzie gdyż nie może być tu mowy o ciągłości. To zupełnie nowa historia. Założona przez Panią Małgorzatę J. Fundacja Polski Instytut Mindfulness (nr KRS: 0000807270) nie ma nic wspólnego z Fundacją POLIM.

W mojej ocenie, w piśmie, które zostało opublikowane przez Małgorzatę Jakubczak 25 listopada 2019r. Pani Małgorzata J. całą winę za zaistniałą sytuację zrzuca na mnie.

Oświadczam, że każde zdanie, w którym napisane jest, że problemy Fundacji POLIM to moja wina nie jest prawdą. Moja propozycja likwidacji dotyczyła tylko i wyłącznie chęci przejęcia całkowitej władzy nad Fundacją przez Panią Małgorzatę J. i była jedynie wstępnym pomysłem stanowiącym odpowiedź na propozycję zmian statutu stanowiącą, w mojej ocenie, próbę formalnego „zawłaszczenia” Fundacji przez Panią Małgorzatę J. Miałam i mam świadomość, że postawienie Fundacji w stan likwidacji wymaga zgody obu Fundatorek w drodze jednogłośnie podjętej uchwały na prawidłowo zwołanym Zgromadzeniu Fundatorek.

Przez 7 ostatnich lat pracowałam na swoje dobre imię, wykonując swoją pracę zgodnie z najwyższymi standardami. Dbałam o etykę i moralność w prowadzeniu kursów MBSR oraz warsztatów na temat Mindfulness. Najważniejsze było dla mnie dobro uczestników moich kursów i warsztatów i to, co w Mindfulness, jako postawie życiowej jest fundamentalne, czyli PO PIERWSZE – NIE KRZYWDZIĆ INNYCH.

Ponieważ treść oświadczenia narusza moje dobra osobiste, żądam pisemnych przeprosin i sprostowania, które w formie pisemnej zostaną umieszczone wszędzie tam gdzie wcześniej zostało umieszczone oświadczenie wydane przez Panią Małgorzatę Jakubczak w ramach jej działań w nowo założonej Fundacji Polski Instytut Mindfulness.   

Osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności zmierzających do zablokowania działania, a być może także faktycznego zakończenia działalności przez Fundację POLIM jest Pani Małgorzata Jakubczak (co nie było możliwe bez współdziałania z drugim członkiem zarządu w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji POLIM).

Zabieram ten głos wywołana do tablicy; bronię swojego dobrego imienia, ale przede wszystkim staję w obronie mądrej i współczującej uważności, której nie da się wcielać w życie bez wzajemnego zaufania i uczciwości, bo Mindfulness to najwyższa etyka i otwarta komunikacja, a w nauczaniu - wyśrubowane standardy i wysokie kompetencje.

 

Agnieszka Guzicka


LISTA ARTYKUŁÓW
Wróć
Szanowny Użytkowniku,
Zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych - więcej na temat RODO i naszej polityki prywatności.
Jeśli akceptujesz powyższe - kliknij - ZGADZAM SIĘ
Możesz też odmówić zgody - prosimy wówczas o opuszczenie naszej strony.
DZWONECZEK UWAŻNOŚCI
Dzwoneczek Uważności to newsletter, w którym chcemy dzielić się z Tobą tym co nas inspiruje oraz zachwyca w mindfulness - uważności. Pojawia się nieregularnie. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś go otrzymywać zapisz się podając swój adres mailowy.
KONTAKT@MINDFULNESSPOLSKA.PL
TEL: +48 606 699 106
BĄDŹMY W KONTAKCIE
ZOSTAW WIADOMOŚĆ
Zostaw wiadomość a odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujemy
* pola wymagane
Do góry